اسرار فروشندگان حرفه اي: جديترين روانشناسي تكنيك هاي برتر فروش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اسرار فروشندگان حرفه اي: جديترين روانشناسي تكنيك هاي برتر فروش

اسرار فروشندگان حرفه اي: جديترين روانشنا ...

ناشر : انتشارات نباتي

زهرا رحيمي آذر

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال