آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم: ترجمه لغات قرآن به ترتيب آيات (به تفكيك لغات جديد و تكراري)، ارائه م |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم: ترجمه لغات قرآن به ترتيب آيات (به تفكيك لغات جديد و تكراري)، ارائه معاني، مفاهيم و موضوع آيات (به صورت ترجمه توضيحي)

آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم: ترجمه لغ ...

ناشر : اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه)

مهدي محموديان

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال