مباني آناليز عددي ( با رويكرد حل تمرين ، براساس كتاب دكتر اسمعيل بابليان ) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني آناليز عددي ( با رويكرد حل تمرين ، براساس كتاب دكتر اسمعيل بابليان )

مباني آناليز عددي ( با رويكرد حل تمرين ، ...

ناشر : انتشارات هاشمي سودمند

علي اله اماني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال