مباني فن آوري بسته بندي، شناخت: نگاهي به بسته بندي، كاركردهاي بسته بندي، طراحي گرافيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني فن آوري بسته بندي، شناخت: نگاهي به بسته بندي، كاركردهاي بسته بندي، طراحي گرافيك

مباني فن آوري بسته بندي، شناخت: نگاهي به ...

ناشر : هيراد

والتر سوروكا

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال