1000 نكته تئوري هاي مديريت، ويژه داوطلبان: مجموعه مديريت، مديريت اجرايي، شهري و MBA |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


1000 نكته تئوري هاي مديريت، ويژه داوطلبان: مجموعه مديريت، مديريت اجرايي، شهري و MBA

1000 نكته تئوري هاي مديريت، ويژه داوطلبا ...

ناشر : نگرش روز

سينا عباس زاده

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال