جامعه شناسي زندان زنان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


جامعه شناسي زندان زنان(جامعه شناسان)

جامعه شناسي زندان زنان(جامعه شناسان)

ناشر : جامعه شناسان

زهرا مشير

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

جامعه شناسي زندان زنان

جامعه شناسي زندان زنان

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

زهراسادات مشير

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال