بررسي تطبيقي جرم خيانت در امانت در حقوق ايران، انگلستان و نظام حقوق مصر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي تطبيقي جرم خيانت در امانت در حقوق ايران، انگلستان و نظام حقوق مصر

بررسي تطبيقي جرم خيانت در امانت در حقوق ...

ناشر : انتشارات شيردل

رضا فاني

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال