فرماليسم روسي و تناقض هاي فلسفي: نقدي بر ديدگاه هاي دكتر محمدرضا شفيعي كدكني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


فرماليسم روسي و تناقض هاي فلسفي: نقدي بر ديدگاه هاي دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

فرماليسم روسي و تناقض هاي فلسفي: نقدي بر ...

ناشر : رسانش نوين

محمدحسن شاهكوئي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال