فرصت هاي كارآفريني: زمان مناسب، مكان مناسب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


فرصت هاي كارآفريني: زمان مناسب، مكان مناسب

فرصت هاي كارآفريني: زمان مناسب، مكان منا ...

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

محمود مرادي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال