بازاريابي در صنعت ورزش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بازاريابي در صنعت ورزش

بازاريابي در صنعت ورزش

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

مصطفي سلطاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال