درپيچ و خم صعود (مجموعه خاطرات ورزشي و عملكرد مديريتي خادم علي تهذيبي در ورزش استان خوزستان از سال ۱ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


درپيچ و خم صعود (مجموعه خاطرات ورزشي و عملكرد مديريتي خادم علي تهذيبي در ورزش استان خوزستان از سال ۱۳۶۷ لغايت ۱۳۹۷)

درپيچ و خم صعود (مجموعه خاطرات ورزشي و ع ...

ناشر : نشر ترخون

خادم علي تهذيبي

قیمت کتاب سیتی : ۶۸۰۰۰۰ ریال