اصطلاحنامه و كاربردهاي آن در محيط الكترونيكي: مجموعه مقالات همايش ملي (24 آبان ماه 1386) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


اصطلاحنامه و كاربردهاي آن در محيط الكترونيكي: مجموعه مقالات همايش ملي (24 آبان ماه 1386)

اصطلاحنامه و كاربردهاي آن در محيط الكترو ...

ناشر : كتابدار

محمدهادي يعقوب نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰۰ ریال

اصطلاحنامه و كاربردهاي آن در محيط الكترونيكي: مجموعه مقالات همايش ملي (24 آبان ماه 1386)

اصطلاحنامه و كاربردهاي آن در محيط الكترو ...

ناشر : كتابدار

محمدهادي يعقوب نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال