اصول امنيت براي تجارت الكترونيكي

اصول امنيت براي تجارت الكترونيكي

ناشر : انتشارات علوم ايران

آرش حبيبي لشكري


امنيت تجارت الكترونيكي

امنيت تجارت الكترونيكي

ناشر : اديبان روز

ابوذر عرب سرخي

بازاريابي و تجارت از طريق پست الكترونيكي

بازاريابي و تجارت از طريق پست الكترونيكي

ناشر : انتشارات سيدعلي‌زاده

Seyed Ahmad Seyed AliZadeh


تجارت  الكترونيكي در بازار تبادلات ارزي

تجارت الكترونيكي در بازار تبادلات ارزي

ناشر : انتشارات پژوهش هاي دانشگاه

نقي رضواني

تجارت الكترونيك در حوزه بانكداري الكترونيكي

تجارت الكترونيك در حوزه بانكداري الكترون ...

ناشر : انتشارات پژوهش هاي دانشگاه

ياسر توبه