راهنماي كاربردي مديريت ريسك پروژه بر اساس PMBOK (به همراه مطالعه موردي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهنماي كاربردي مديريت ريسك پروژه بر اساس PMBOK (به همراه مطالعه موردي)

راهنماي كاربردي مديريت ريسك پروژه بر اسا ...

ناشر : ديباگران تهران

سيدمهدي مصطفوي گرجي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال