مديريت زمان در سازمان ها و ايجاد ارزش براي مشتري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت زمان در سازمان ها و ايجاد ارزش براي مشتري

مديريت زمان در سازمان ها و ايجاد ارزش بر ...

ناشر : انتشارات آموزشي و پژوهشي بوعلي

مجيد اسدي سيرچي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال