راهكارهاي طلايي موفقيت در مصاحبه آزمون دكتري ويژه رشته علوم ورزشي (مديريت ورزشي فيزيولوژي ورزشي آسيب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


راهكارهاي طلايي موفقيت در مصاحبه آزمون دكتري ويژه رشته علوم ورزشي (مديريت ورزشي فيزيولوژي ورزشي آسيب شناسي ورزشي رفتارحركتي و روانشناسي ورزشي بيومكانيك ورزشي

راهكارهاي طلايي موفقيت در مصاحبه آزمون د ...

ناشر : مدرسان شريف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

راهكارهاي طلايي موفقيت در مصاحبه آزمون دكتري ويژه رشته علوم ورزشي(مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزشي، آسيب شناسي ورزشي، رفتار حركتي، روانشناسي ورزشي، بيومكانيك ورزشي)

راهكارهاي طلايي موفقيت در مصاحبه آزمون د ...

ناشر : مدرسان شريف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال