صنعت فرهنگ، تربيت انتقادي و آموزش رسانه اي: با تاكيد بر آراء هوركهايمر و آدرنو |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


صنعت فرهنگ، تربيت انتقادي و آموزش رسانه اي: با تاكيد بر آراء هوركهايمر و آدرنو

صنعت فرهنگ، تربيت انتقادي و آموزش رسانه ...

ناشر : رشد فرهنگ

اكبر صالحي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال