راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود: ساختمان هاي بتني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود: ساختمان هاي بتني

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه ا ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي رياست جم

قیمت کتاب سیتی : ۵۳۰۰۰ ریال