تجاري سازي ورزش (بازرگاني ورزشي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تجاري سازي ورزش (بازرگاني ورزشي)

تجاري سازي ورزش (بازرگاني ورزشي)

ناشر : شمال پايدار

سيدمحمدحسين رضوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال