منشور كورش: براساس بازخواني دكتر ايروينگ فينكل (موزه دار بخش خاور ميانه ي موزه بريتانيا) در سال 2010 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


منشور كورش: براساس بازخواني دكتر ايروينگ فينكل (موزه دار بخش خاور ميانه ي موزه بريتانيا) در سال 2010: وصيت نامه كورش براساس نوشته ي گزنفون و ...

منشور كورش: براساس بازخواني دكتر ايروينگ ...

ناشر : هشت كتاب

حسين رباني

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال