موانع ارتقاي زنان در سطوح مديريتي ورزش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


موانع ارتقاي زنان در سطوح مديريتي ورزش

موانع ارتقاي زنان در سطوح مديريتي ورزش

ناشر : نامه خرد

نسيمه اعزامي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال