آموزش دف |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 34


ضربانگ: آموزش دف، تنبك و كوزه ضربانگ (اودو)

ضربانگ: آموزش دف، تنبك و كوزه ضربانگ (او ...

ناشر : چنگ

بهنام ساماني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

راز دف: آموزش ريتم و دف نوازي به كودكان

راز دف: آموزش ريتم و دف نوازي به كودكان

ناشر : ماهور

امير مقرب صمدي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

آموزش ريتم و دف: ريتم = حركت = Teaching rhythm And daf: Masoud habibis style?

آموزش ريتم و دف: ريتم = حركت = Teaching ...

ناشر : مسعود حبيبي

مسعود حبيبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : تصنيف

اعظم السادات طايفه مرسل

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

آموزش دف: از مبتدي تا عالي

آموزش دف: از مبتدي تا عالي

ناشر : هنر و فرهنگ

سيامك عزيززاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۵۰۰۰ ریال

دف نواز: آموزش دف

دف نواز: آموزش دف

ناشر : نشر آموزندگان

پژمان صاعدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


آموزش دف (2)

آموزش دف (2)

ناشر : چكاد هنر

داريوش اسحاقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقام هاي محلي و خانقاهي همراه با لوح فشرده

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقام ها ...

ناشر : تصنيف

اعظم السادات طايفه مرسل

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

آموزش دف: از مبتدي تا عالي

آموزش دف: از مبتدي تا عالي

ناشر : سيامك عزيززاده

سيامك عزيززاده

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال


افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : موسيقي عارف

اعظم السادات طايفه مرسل

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : تصنيف

اعظم السادات طايفه مرسل

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : نشر هستان

اع‍ظم ال‍س‍ادات طاي‍ف‍ه م‍رس‍ل

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال