اكستروژن فرآيندها، ماشين ها و قالب ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اكستروژن فرآيندها، ماشين ها و قالب ها

اكستروژن فرآيندها، ماشين ها و قالب ها

ناشر : دكتر مقصودي

اكبر شيرخورشيديان

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال