اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات

اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش‌پژوهان

زهرا هاشمي نياسريتكنولوژي اطلاعات در دانشگاه‌هاي ايران

تكنولوژي اطلاعات در دانشگاه‌هاي ايران

ناشر : نشر علم

م‍ه‍رداد ن‍واب‍خ‍ش‌


تكنولوژي اطلاعات و رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

تكنولوژي اطلاعات و رشد اقتصادي كشورهاي د ...

ناشر : انتشارات ماهواره

اسلام محمدي گيگلو

تكنولوژي‌ و اخلاق ‌در فناوري ‌اطلاعات ‌و ارتباطات: قابل استفاده مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات سازمان‌ها، صنايع نفت و گاز، پتروشيمي

تكنولوژي‌ و اخلاق ‌در فناوري ‌اطلاعات ‌و ...

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

سلمان باقري