سوالات چهارگزينه اي استانداردهاي حسابرسي: بخش 700 - گزارشگري نسبت به صورت هاي مالي همراه با پاسخهاي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سوالات چهارگزينه اي استانداردهاي حسابرسي: بخش 700 - گزارشگري نسبت به صورت هاي مالي همراه با پاسخهاي تشريحي

سوالات چهارگزينه اي استانداردهاي حسابرسي ...

ناشر : ترمه

گارو هوانسيان فر

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰ ریال