ارتباط توانايي مديريت و عملكرد شركت

ارتباط توانايي مديريت و عملكرد شركت

ناشر : ‏‫ نام آوران ماندگار

محمد كچولي


‏‫ارزيابي عملكرد سيستم هاي مديريت پروژه

‏‫ارزيابي عملكرد سيستم هاي مديريت پروژه

ناشر : پژوهندگان راه دانش

پوريا شكسته بند