مباني سياست‌گذاري توسعه فن‌آوري اطلاعات در آموزش عالي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني سياست‌گذاري توسعه فن‌آوري اطلاعات در آموزش عالي

مباني سياست‌گذاري توسعه فن‌آوري اطلاعات ...

ناشر : نگاه معاصر

محبوبه عارفي

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰۰ ریال