مديريت استراتژيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 351


راهنماي جامع مديريت استراتژيك پيشرفته

راهنماي جامع مديريت استراتژيك پيشرفته

ناشر : فراگيران سينا

محمدرضا اوقاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت استراتژيك پيشرفته (كارشناسي ارشد مديريت)

مديريت استراتژيك پيشرفته (كارشناسي ارشد ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

رضا رسولي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با رويكرد تدوين استراتژي (كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA)

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با رويكرد ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

محمدتقي اميني

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال


مديريت تحول استراتژيك در تئوري و عمل

مديريت تحول استراتژيك در تئوري و عمل

ناشر : كتاب مهربان نشر

اسدالله كردنائيج

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

"960 سوال چهارجوابي مديريت استراتژيك پيشرفته"

"960 سوال چهارجوابي مديريت استراتژيك پيش ...

ناشر : تانيش

احمدرضا مدرسي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول كاربردي مديريت استراتژيك بازاريابي

اصول كاربردي مديريت استراتژيك بازاريابي

ناشر : الوند پويان

‏‫ميرهادي‬ ‏‫موذن جمشيدي‬

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا عمل

حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا ع ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

محمد نمازي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۵۰۰۰ ریال

تفكر و مديريت استراتژيك تئوري و عمل

تفكر و مديريت استراتژيك تئوري و عمل

ناشر : دانشگاه تربيت مدرس، مركز نشر آثار علمي

اس‍دال‍ل‍ه ك‍ردن‍ائ‍ي‍ج

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

مديريت استراتژيك در سازمان هاي ورزشي

مديريت استراتژيك در سازمان هاي ورزشي

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

محمود گودرزي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال


مباني مديريت استراتژيك - هريسون - اعرابي

مباني مديريت استراتژيك - هريسون - اعرابي

ناشر : مهكامه

سيدمحمد اعرابي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۵۰۰۰۰ ریال

مديريت و برنامه ريزي استراتژيك سازمان هاي ورزشي

مديريت و برنامه ريزي استراتژيك سازمان ها ...

ناشر : حديث راه عشق

محمد احساني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

چكيده مديريت استراتژيك: آنچه بايد براي ماندگاري كسب و كار بدانيد

چكيده مديريت استراتژيك: آنچه بايد براي م ...

ناشر : كارنامه كتاب

عادل آذر

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال