قدرت مؤسس : كاوشي در مباني حقوق اساسي مدرن |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


قدرت مؤسس كاوشي در مباني حقوق اساسي مدرن

قدرت مؤسس كاوشي در مباني حقوق اساسي مدرن

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

عليرضا دبيرنيا

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال

قدرت مؤسس : كاوشي در مباني حقوق اساسي مدرن

قدرت مؤسس : كاوشي در مباني حقوق اساسي مد ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

عليرضا دبيرنيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال