حالت گذراي الكترومغناطيسي صاعقه در خطوط انتقال و تجهيزات پست GIS |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


حالت گذراي الكترومغناطيسي صاعقه در خطوط انتقال و تجهيزات پست GIS

حالت گذراي الكترومغناطيسي صاعقه در خطوط ...

ناشر : ؛ جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد مازندران

عباداله عموزاد مهديرجي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال