ساختن تاريخ: عامليت، ساختار و تغيير در نظريه ي اجتماعي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ساختن تاريخ: عامليت، ساختار و تغيير در نظريه ي اجتماعي

ساختن تاريخ: عامليت، ساختار و تغيير در ن ...

ناشر : پژواك

آلكس كالينيكوس

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال