بررسي تاثيرات جايگاه قرارگيري بازشو در ديوارهاي ساخته شده با ورق موجدار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي تاثيرات جايگاه قرارگيري بازشو در ديوارهاي ساخته شده با ورق موجدار

بررسي تاثيرات جايگاه قرارگيري بازشو در د ...

ناشر : زرين انديشمند

فاطمه سادات اسدي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال