سهامداران نهادي و ورشكستگي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سهامداران نهادي و ورشكستگي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس

سهامداران نهادي و ورشكستگي : شركت هاي پذ ...

ناشر : پژوهندگان راه دانش

سحر جليليان

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال