جنبش هاي ناسيوناليستي كردي در تركيه از 1980 تا 2011: سركوب، مقاومت، جنگ، آموزش به زبان مادري و روابط |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


جنبش هاي ناسيوناليستي كردي در تركيه از 1980 تا 2011: سركوب، مقاومت، جنگ، آموزش به زبان مادري و روابط با حكومت منطقه اي كردستان (KRG)

جنبش هاي ناسيوناليستي كردي در تركيه از 1 ...

ناشر : پانيذ

رابرت اولسون

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال