بورس هاي كالايي جهان گذشته، حال و آينده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بورس هاي كالايي جهان گذشته، حال و آينده

بورس هاي كالايي جهان گذشته، حال و آينده

ناشر : بورس (وابسته به شركت اطلاع رساني و خدمات بورس)

كنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال