تحليل رشد و گسترش بي رويه شهري با استفاده از داده هاي سنجش از دور |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحليل رشد و گسترش بي رويه شهري با استفاده از داده هاي سنجش از دور

تحليل رشد و گسترش بي رويه شهري با استفاد ...

ناشر : راد نوانديش

سعيد ملكي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال