تحليل سازه هاي فولادي با استفاده از ABAQUS |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحليل سازه هاي فولادي با استفاده از ABAQUS

تحليل سازه هاي فولادي با استفاده از ABAQ ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد كرمان

روح الله راه نورد

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال