برنامه ريزي محيط زيست شهري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


برنامه ريزي محيط زيست شهري (سياست ها، ابزارها و راهبردهاي بين المللي)

برنامه ريزي محيط زيست شهري (سياست ها، اب ...

ناشر : علم آفرين

ابوالفضل مشكيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال

برنامه ريزي محيط زيست شهري (سياست ها، ابزارها و راهبردهاي بين المللي)

برنامه ريزي محيط زيست شهري (سياست ها، اب ...

ناشر : علم آفرين

ابوالفضل مشكيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال

برنامه ريزي محيط زيست شهري

برنامه ريزي محيط زيست شهري

ناشر : شريعه توس

علي زنگي آبادي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


مجموعه سوالات آمار و احتمال: ويژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري، برنامه ريزي شهري و منطقه اي، برنامه ريزي محيط زيست،

مجموعه سوالات آمار و احتمال: ويژه داوطلب ...

ناشر : نگاه دانش

محسن طوراني

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال

‏‫ژئومورفولوژي و برنامه ريزي محيط زيست  شهري

‏‫ژئومورفولوژي و برنامه ريزي محيط زيست ...

ناشر : شهرداري تهران، ‏‫مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

ع‍زت ال‍ه ق‍ن‍وات‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال

مديريت شهري‏‫: برنامه ريزي استراتژيك توسعه پايدار و مديريت محيط زيست شهرها

مديريت شهري‏‫: برنامه ريزي استراتژيك توس ...

ناشر : نشر آزيا

محمدابراهيم رمضاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال