توسعه كشاورزي: مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه ريزي در يكپارچه سازي اراضي كشاورزي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


توسعه كشاورزي: مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه ريزي در يكپارچه سازي اراضي كشاورزي

توسعه كشاورزي: مفاهيم، اصول، روش تحقيق، ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

عبدالرضاركن الدين افتخاري

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال