شكوه خرد در شاهنامه فردوسي: سنجش تحليلي كنش شخصيت ها در سنجه خرد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
شكوه خرد در شاهنامه فردوسي: سنجش تحليلي كنش شخصيت ها در سنجه خرد

شكوه خرد در شاهنامه فردوسي: سنجش تحليلي ...

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

محمود رضايي دشت ارژنه

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۹۷۵۰ ریال