‏‫مديريت گسترش كالبدي شهر با رويكرد رشد هوشمند شهري‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫مديريت گسترش كالبدي شهر با رويكرد رشد هوشمند شهري‬

‏‫مديريت گسترش كالبدي شهر با رويكرد رشد ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

سعيد زنگنه شهركي

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰۰ ریال