انديشه و فرهنگ نمادهايي از توتم در قوم لك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1