مديريت نوآوري خدمات بانكي با استراتژي اقيانوس بنفش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت نوآوري خدمات بانكي با استراتژي اقيانوس بنفش

مديريت نوآوري خدمات بانكي با استراتژي اق ...

ناشر : انتشارات سنجش و دانش

زهرا صمدي اقدم

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال