ديپلماسي عمومي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 28


ديپلماسي عمومي و قدرت نرم: ديپلماسي عمومي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران (2011 - 2001)

ديپلماسي عمومي و قدرت نرم: ديپلماسي عموم ...

ناشر : سفير انديشه

علي اكبر رزمجو

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

ديپلماسي عمومي امريكا در قبال ايران

ديپلماسي عمومي امريكا در قبال ايران

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

محمد روشني

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۱۰۰۰ ریال

ديپلماسي عمومي آمريكا در مصر

ديپلماسي عمومي آمريكا در مصر

ناشر : نشر مقاومت

مهدي محمودي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


درآمدي بر ديپلماسي عمومي

درآمدي بر ديپلماسي عمومي

ناشر : مركز پژوهشي آموزشي كوثر

جواد اصغري راد

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

ديپلماسي عمومي و سازمان هاي اطلاعاتي

ديپلماسي عمومي و سازمان هاي اطلاعاتي

ناشر : دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، موسسه چاپ و انتشارات

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران: مطالعه موردي لبنان

ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران: مطال ...

ناشر : موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران

روح الامين سعيدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۵۰۰۰ ریال


جايگاه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

جايگاه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي جمه ...

ناشر : دانش نگار

بيتا مهدوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

جنگ ديپلماسي عمومي آمريكا و ايران

جنگ ديپلماسي عمومي آمريكا و ايران

ناشر : دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

مجيد بهستاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال

ديپلماسي عمومي و ارتباطات استراتژيك آمريكا پس از 11 سپتامبر

ديپلماسي عمومي و ارتباطات استراتژيك آمري ...

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

مهدي ذوالفقاري

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال


جايگاه ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي

جايگاه ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايرا ...

ناشر : انتشارات تربيت مدير

يوسف اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران و تركيه در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي

ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران و ترك ...

ناشر : فرهيختگان دانشگاه

سيدحسن ميرفخرايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران

ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران

ناشر : پژوهشكده مطالعات راهبردي

محمود يزدان فام

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال