پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايثارگران

پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايثارگران

ناشر : سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

سجاد قاسمي

كتاب حاضر تلخيصي از كتاب" پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايثارگران" تاليف سجاد قاسمي است.كتاب حاضر تلخيصي از كتاب" پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايثارگران" تاليف سجاد قاسمي است.

كتاب حاضر تلخيصي از كتاب" پيمايش ملي ارز ...

ناشر : سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

سجاد قاسمي