اصول بيمه 4: شيوه بررسي ادعاي خسارت بيمه اي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول بيمه 4: شيوه بررسي ادعاي خسارت بيمه اي

اصول بيمه 4: شيوه بررسي ادعاي خسارت بيمه ...

ناشر : پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران)

خسرو صبري دشتي

قیمت کتاب سیتی : ۷۲۰۰۰ ریال