شيمي فيزيك آلي: نظريه و كاربرد، سينتيك و مكانيسم، مولكول ها و حد واسط هاي فعال |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شيمي فيزيك آلي: نظريه و كاربرد، سينتيك و مكانيسم، مولكول ها و حد واسط هاي فعال

شيمي فيزيك آلي: نظريه و كاربرد، سينتيك و ...

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي

اح‍م‍د ش‍ع‍ب‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال