ماشينهاي الكتريكي مخصوص |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


ماشينهاي الكتريكي مخصوص

ماشينهاي الكتريكي مخصوص

ناشر : نياز دانش

جعفر سلطاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۵۰۰۰ ریال

م‍اش‍ي‍ن‍ه‍اي‌ ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍ي‌ م‍خ‍ص‍وص‌

م‍اش‍ي‍ن‍ه‍اي‌ ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍ي‌ م‍خ‍ص‍وص‌

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ري‍ز

مرجان كاظم زاده عطوفي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

ماشين‌هاي الكتريكي ۲ : (ترانسفورماتورها و ماشين‌هاي القايي سه فاز )(مخصوص آزمون ورودي كارشناسي ارشد و دكتري برق قدرت)

ماشين‌هاي الكتريكي ۲ : (ترانسفورماتورها ...

ناشر : حافظ پژوه

علي بوبه رژ

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال


ماشينهاي الكتريكي مخصوص

ماشينهاي الكتريكي مخصوص

ناشر : انتشارات نوروزي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال