محاسبات فني (2) رشته هاي ساخت و توليد - نقشه كشي صنعتي كنكور كارداني پيوسته: توضيح مفاهيم درسي همراه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


محاسبات فني (2) رشته هاي ساخت و توليد - نقشه كشي صنعتي كنكور كارداني پيوسته: توضيح مفاهيم درسي همراه با شرح و بسط كليه مسائل كتاب، ارائه سوالات ...

محاسبات فني (2) رشته هاي ساخت و توليد - ...

ناشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي پيش دانشگاهيان (گزينه هاي برتر)

عليرضا گلزاري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال