اموال ودارائي هاي دولت: مجموعه قوانين و مقررات اموال دولتي (منقول و غيرمنقول)،خودروها و ساير دارائي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اموال ودارائي هاي دولت: مجموعه قوانين و مقررات اموال دولتي (منقول و غيرمنقول)،خودروها و ساير دارائي ها و اوراق بهادار

اموال ودارائي هاي دولت: مجموعه قوانين و ...

ناشر : پرديس قلم

فريدون قربانپور

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۹۰۰۰ ریال